Για το νομοθετικό πλαίσιο

Για το νομοθετικό πλαίσιο

  Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου

 Στις 2 Μαΐου 2014 ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο άρθρο 169 του νέου Νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατάργηση ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις» αφορούν σε καίρια θέματα της λειτουργίας της ασφάλισης αυτοκινήτου σε συνέχεια της εφαρμογής του κανόνα της προείσπραξης του ασφαλίστρου που ισχύει από 1.1.2014 με την Πράξη 30/30-9-2013 της ΤτΕ. Οι σημαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται παρακάτω:

Κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης της ασφάλισης αυτοκινήτου και η αναγνώριση της πληρωμής του ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης τόσο για την έναρξη όσο και για την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται πλέον ακύρωση/καταγγελία της ασφάλισης από την εταιρεία κατά το χρόνο λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση που αυτό δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα (μέχρι την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος ασφαλιστηρίου).

Απαγόρευση παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

Κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος ασφάλισης και του καθεστώτος προσωρινής ασφάλισης.

Θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας εταιρείας, ασφαλισμένου και δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλιση (π.χ. διακανονισμό ζημιών κλπ.)

 Το πλήρες κείμενο του νέου Νόμου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr), στην ενότητα Ψηφισθέντα Σ/Ν.   

 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες μας για το Solvency II

Τον τελευταίο καιρό (ξανά) γίνεται πολύ κουβέντα σχετικά με την εφαρμογή, μέσα στο 2015, της οδηγίαςSolvency II σε πανευρωπαϊκό, φυσικά και σε Ελληνικό, επίπεδο. Στην παρούσα σύντομη προσέγγιση, δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ με το εάν, πώς και πότε θα εφαρμοστεί, ούτε με τα προβλήματα και τις αντιδράσεις που αντιμετωπίζει, τόσο σε πανευρωπαϊκό, όσο και σε Ελληνικό επίπεδο. Ο στόχος μου είναι να απλοποιήσω, όσο μπορώ περισσότερο, την οδηγία αυτή και να φωτίσω κάποια σημεία της, που θεωρώ ότι είναι χρήσιμα για τον ασφαλιστή, κατά την επικοινωνία του με τον πελάτη, χωρίς να επικεντρωθώ καθόλου στο τεχνικό μέρος αυτής της οδηγίας.

Αρκετά έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά με αυτό το ζήτημα, όμως φοβάμαι ότι ο μέσος ασφαλιστής, δεν θα μπορέσει να δώσει μια σαφή, ξεκάθαρη και προπάντων σωστή απάντηση, αν του τεθεί μια αντίστοιχη ερώτηση, παραδείγματος χάριν, από κάποιον πελάτη του.

Ξέρει, ο μέσος ασφαλιστής, πώς να χρησιμοποιήσει τοSolvency II, προκειμένου να βοηθηθεί στην επικοινωνία του με το πελάτη και τελικά στην πώληση;

Ξέρει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που θέτει αυτή η οδηγία και πως αυτές διασφαλίζουν τα συμφέροντα του πελάτη;

Στο κάτω – κάτω, αυτή η οδηγία δημιουργήθηκε (μεταξύ των άλλων) βασικά, για να προστατευθούν στο μέγιστο βαθμό, οι πελάτες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πανευρωπαϊκό περιβάλλον, εναποθέτουν όλο και περισσότερο τις ελπίδες τους για επαρκή εξασφάλιση και συνταξιοδότηση, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και όχι σε ένα συνεχώς συρρικνούμενο, δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό τομέα.

Ας δούμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή.

Η επί λέξει μετάφραση του Solvency στα Ελληνικά, σημαίνει Φερεγγυότητα και φερέγγυα θεωρείται μια ασφαλιστική επιχείρηση, όπου τα λογιστικά στοιχεία του ενεργητικού της, υπερκαλύπτουν τα λογιστικά στοιχεία του παθητικού της. Κατά συνέπεια αυτό δεν σημαίνει, ότι μια φερέγγυα ασφαλιστική επιχείρηση, έχει κατ’ ανάγκη, και την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα.

Πρακτικά τώρα, με τον όρο «φερέγγυα» για μια ασφαλιστική επιχείρηση, εννοούμε τα εξής τρία πράγματα:

  • Ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της.
  • Ότι έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει τη συνέχιση των εργασιών της στο μέλλον, έτσι ώστε να υπάρχει «συνέχεια» και
  • Ότι, εξ αιτίας αυτών, υπάρχουν προοπτικές υγιούς ανάπτυξης της επιχείρησης στο μέλλον.

Αντίστοιχα τώρα, με το όρο «ρευστότητα» σε μια ασφαλιστική επιχείρηση, εννοούμε ότι αυτή η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει έγκαιρα και στο ακέραιο, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εντός του οικονομικού έτους.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ελαφρώς διαφορετική, αλλά πολύ σημαντική, προσέγγιση, σε αυτούς τους δύο όρους. Έτσι λοιπόν το Solvency έρχεται και οριοθετεί δύο επιπλέον έννοιες που είναι κρίσιμης σημασίας. Το «Περιθώριο Φερεγγυότητας» και τον «Δείκτη Φερεγγυότητας», μια ασφαλιστικής επιχείρησης.

Όπου, ως Περιθώριο Φερεγγυότητας, ορίζεται η ελάχιστη υπέρβαση των στοιχείων του ενεργητικού, που πρέπει να υπάρχει έναντι αυτών του παθητικού, όπως αυτά καθορίζονται από την εποπτική αρχή, αναλόγως του είδους και των κλάδων που ασκεί μια ασφαλιστική εταιρία. Ως Δείκτης Φερεγγυότητας ορίζεται, η σχέση του κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως προς τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, προκειμένου να είναι δυνατόν να υπολογιστεί η δυνατότητα της επιχείρησης να απορροφήσει και να πληρώσει, κατά συνέπεια, τις όποιες αξιώσεις αποζημιώσεων εγείρουν οι πελάτες της.

Η ασφαλιστική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς οδηγιών της τότε ΕΟΚ, που άρχισαν να τίθενται σε ισχύ από το 1973.

Το 1992 εξεδόθησαν οι οδηγίες «τρίτης γενιάς», ώσπου με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, οδηγηθήκαμε το 2002 στο Solvency I, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα και έχει ήδη εφαρμοστεί. Έχει επηρεάσει και καθορίσει τη δημιουργία των τεχνικών αποθεμάτων, του περιθωρίου φερεγγυότητας, των ασφαλιστικών τοποθετήσεων και του ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Με το Solvency II οι επερχόμενες διαφοροποιήσεις αφορούν (μεταξύ άλλων) στην αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού (και κατά συνέπεια στο ύψος των κεφαλαίων) των ασφαλιστικών τοποθετήσεων και το διαχωρισμό τους σε τοποθετήσεις Ζωής και τοποθετήσεις Γενικών Ασφαλίσεων, στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ελαχίστου περιθωρίου φερεγγυότητας και στη ριζική αλλαγή και αντικατάσταση του τρόπου υπολογισμού του εγγυητικού κεφαλαίου.

Οι τέσσερις (4) βασικοί στόχοι του Solvency II είναι:

1.Η προστασία των ασφαλισμένων, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια,
2. Η συμβολή στην επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στα πλαίσια της παρούσας κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας,
3. Η παγίωση δίκαιων και σταθερών αγορών, με τη δημιουργία ισότητας στις απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων και
4. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε διεθνές επίπεδο.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται από την ΕΕ είναι να διασφαλιστούν οι πελάτες του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο του χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα (ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τραπεζών, χρηματιστηριακών κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό θέτει τους κανόνες λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, βάζοντας σε ισχύ οδηγίες όπως η Basil (Βασιλεία) ΙΙΙ, που αφορά τον τραπεζικό κλάδο ή η Solvency II, που αφορά των ασφαλιστικό κλάδο. Και η δύο αυτές οδηγίες, στηρίζονται στη βασική λογική των «τριών πυλώνων».

Επικεντρωμένοι στις ασφαλιστικές λειτουργίες, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο «πρώτος πυλώνας», σύμφωνα με τοSolvency II, αφορά τις ποσοτικές απαιτήσεις (κεφάλαιο φερεγγυότητας, επενδύσεις, τεχνικές προβλέψεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων), ο «δεύτερος πυλώνας» αφορά τις ποιοτικές απαιτήσεις (εταιρική διακυβέρνηση, εποπτική διαδικασία κ.λπ.) και«τρίτος πυλώνας» αφορά τις απαιτήσεις προσαρμογής (απαιτήσεις διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δημοσιεύσεων, ομαλής προσαρμογής της αγοράς κ.λπ.).

Αυτό το μοντέλο εμπλέκει όλους τους συμμετέχοντες στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, τους πελάτες, την εποπτεία, την επιχείρηση και τα στελέχη της και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προωθώντας τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, όποτε υπάρχει λόγος.

Πέραν αυτών, τα υπόλοιπα (πολύ σημαντικά, αλλά καθόλου πωλησιακά) σημεία που αφορούν το Solvency II, έχουν να κάνουν με τα ύψη των κεφαλαίων που σε κάθε περίπτωση απαιτούνται, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπολογισμού τους, το φορολογικό καθεστώς και άλλα καθαρά τεχνικά ζητήματα, που δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

Προκειμένου να βοηθηθείτε περισσότερο, θα πρότεινα να κάνετε μια περίληψη αυτού του κειμένου, επικεντρωμένοι σε αυτά που θεωρείτε σημαντικότερα σημεία του, με στόχο να κάνετε μια σύντομη ενημέρωση των πελατών σας επί του Solvency II. Ακόμα, να κάνετε μια σύντομη έρευνα στους ισολογισμούς της εταιρίας ή των εταιριών που εκπροσωπείτε, προκειμένου αφενός μεν να βεβαιωθείτε σχετικά με τα κεφάλαια που οι εταιρίες σας διαχειρίζονται και αφετέρου να ενημερώσετε τους πελάτες σας.

Ελπίζω με την συνοπτική αυτή προσέγγιση στις λειτουργίες και τους τομείς που αφορά το Solvency II, να φώτισα κάπως το αντικείμενο, δίνοντας κάποια «πωλησιακά» επιχειρήματα στα δίκτυα πωλήσεων.

 

 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ολόκληρη η εγκύκλιος της Δ.ΗΛΕ.Δ. για τον εντοπισμό τους και οι συνέπειες των ανασφάλιστων.

Γράφει:
Nextdeal newsroom

  Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος (ΠΟΛ 1033/2016) με την οποία η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδιώκεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών από τις Αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αρμόδια υπηρεσία θα διενεργεί έλεγχο των στοιχείων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Διαβάστε αναλυτικά:

Θέμα: «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 (Α’ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α’ / 5.4.2013),

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α’), όπως ισχύει,

3) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2191),

4) Την ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει,

5) Την υπ’ αριθμ. Υ14/6.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2144) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδιώκεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12 του Π.Δ. 237/1986, από τις Αστυνομικές Αρχές.

Άρθρο 1
Διασταύρωση αρχείων

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των αρχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στις κατά λόγο αρμοδιότητας βάσεις δεδομένων των παρακάτω υπηρεσιών:

α) του αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό ενημερώνεται με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινησίες) των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.,

β) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 110) όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Κέντρο Πληροφοριών), για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα,

γ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Δ.ΗΛΕ.Δ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων).

Άρθρο 2
Διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων

Το Κέντρο Πληροφοριών, αποστέλλει αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων, μετά από αίτημα της Δ.ΗΛΕ.Δ., για συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία και παράγει αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί, να προβούν άμεσα, στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος τους.

Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος, υπάρχει απαλλαγή της υποχρέωσης ασφάλισής του σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του, διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του.

Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την ανάρτηση της ίδιας επιστολής στο λογαριασμό τους.

Άρθρο 3
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος

Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος του προσκομίζοντας σε ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και προαιρετικά την ειδοποιητήρια επιστολή.

Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Αστυνομία) προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας τους ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους και την εν συνεχεία ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. – από τις ανωτέρω υπηρεσίες – για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως ανασφάλιστου.

Άρθρο 4
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος

Κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιστική επιχείρηση εξετάζει μέσω υπηρεσίας που παρέχεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία προκειμένου να απαιτήσει το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 3 της παρούσας. Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να προβαίνει άμεσα στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.

Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας (web-service) σχετικά με την κατάσταση οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανασφάλιστα και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες.

Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος:

  • αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
  • την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
  • την ασφαλιστική επιχείρηση,
  • το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο:

  • αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
  • την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών),
  • τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.

Άρθρο 6
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 237/1986.

Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ.

Άρθρο 7
Χρόνος διασταύρωσης

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. εκτελεί την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία, τουλάχιστον 2 φορές ετησίως.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

 

 

  για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για το νομοθετικό πλαίσιο
Για το νομοθετικό πλαίσιο

Ενημερωθείτε ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλίσεις διαφόρων κλάδων...
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...