Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη

Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Για την ασφάλιση (κατοικίας, επιχείρησης) με ενυπόθηκο δάνειο

Η ασφάλιση ακινήτου που αποκτήθηκε με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση της τράπεζας, αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου και ακολουθεί κάθε ενυπόθηκο δάνειο.

Ο δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής εταιρίας;

 Ο ασφαλιζόμενος δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ασφαλιστικής εταιρίας.

Επισημαίνεται ρητά από την Τράπεζα της Ελλάδας ότι η επιλογή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή γίνεται αποκλειστικά από τον δανειολήπτη.

Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής της Τράπεζας της Ελλάδος για τη πιστή εφαρμογή του νόμου:

Απόσπασμα Επιστολής της Τράπεζας της Ελλάδος προς όλες τις τράπεζες (πιστωτικά ιδρύματα) για την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 462/14-5-2013 της Τραπέζης της Ελλάδος με θέμα προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα:

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3867/2010, στο άρθρο 3 παρ. 1 του ω. 3229/220, στα άρθρα 7 & 10 του π.δ. 190/2006, επισημαίνεται εκ νέου στα πιστωτικά ιδρύματα ότι υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους αποδέκτες ασφαλιστικών προγραμμάτων, ιδία δε τους δανειολήπτες.

 Συγκεκριμένα:

«Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προϊόντος.

Κατ΄ ουδένα τρόπο επιτρέπεται παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή που θα μπορούσε να εκληφθεί από τον δανειολήπτη ως {υποχρεωτική} στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης».

Τέλος τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών δανειοληπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων από συμβόλαια που έχουν συναφθεί με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον ο δανειολήπτης έχει ήδη προσκομίσει, ή έχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δηλώσει ότι θα προσκομίσει –εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας-, άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Σημείωση: Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή το ανανεωτήριο, θα πρέπει να υποβάλλεται στο πιστωτικό ίδρυμα αμέσως με τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου, προς εξασφάλιση του ιδίου του ασφαλισμένου και για την έγκαιρη προσκόμιση συμβολαίου της νέας περιόδου, υποχρέωση που απορρέει από την ενυπόθηκη σύμβαση.

Σε περίπτωση άρνησης του πιστωτικού ιδρύματος (Τράπεζας) να δεχθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο της δικής σας επιλογής επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή με την Actius, ή με την Ασφαλιστική σας εταιρία.

 

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...