Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Τα ασφαλιστήρια «Κατά Παντός Κινδύνου», σας παρέχουν τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από πολλούς απρόβλεπτους κινδύνους. Ουσιαστικά καλύπτεστε για κάθε ζημιά που θα συμβεί, πλην των περιπτώσεων φυσιολογικής φθοράς του περιουσιακού σας στοιχείου, και κάποιων συμβάντων που αναστέλλουν την ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όπως π.χ. πόλεμος, πυρηνική ενέργεια, δόλος κ.α.

 Έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πλήρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και τ’ όνομα τους «Κατά Παντός Κινδύνου», είναι ότι ο ασφαλισμένος εξ αρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του, μ’ εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία, είτε αφορούν τη φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, είτε κρίσιμα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε αναστολή της λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως π.χ. είναι ο πόλεμος, η επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας ή η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης από τη πλευρά του ασφαλισμένου κλπ.

Τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι τα παρακάτω:

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με παραγωγική διαδικασία όπως οικοδομικές ύλες, χημικά, σε γεωργικές εγκαταστάσεις (επεξεργασία ή και /παραγωγή), σε μονάδες παραγωγής υφασμάτων/νημάτων ή εν γένει μονάδες παραγωγής, σε ξενοδοχεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, γραφικές τέχνες (εκτυπώσεις) κλπ.

Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά ήθελε συμβεί στο ασφαλισμένο αντικείμενο (εξαιρουμένων των κινδύνων που καλύπτονται από συμβόλαιο περιουσίας), η οποία θα προέρχεται από τυχαίο (μη ηθελημένο γεγονός) το οποίο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα μπορούσε να περιγραφεί σαν αποτέλεσμα :

·    Ελαττωματικού σχεδιασμού, σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση ή εργαστηρίου, κακοτεχνίας, ελαττώματος κατά τη χύτευση ή και ελαττωματικού υλικού.

·    Εσφαλμένου χειρισμού, έλλειψης εμπειρίας/επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες.

·    Βραχυκύκλωμα ή άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης ή ως συνέπεια αυτής καθ’ αυτής της λειτουργίας του.

·    Φυσικών φαινομένων, ενδόρρηξη, κατάρρευσης κ.λ.π.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις  (Πέραν των αναφερομένων σε ασφαλιστήριο περιουσίας)

·    Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγον ναύλος σε περίπτωση ζημίας.

·    Χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως

·    Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών

·    Μεταφορικές ταινίες, αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια

·    Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών
 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σ’ αντίστοιχη κατηγορία επιχειρήσεων που απευθύνεται το συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών και επιπλέον σε εργολάβους, εκμισθωτές του εξοπλισμού ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού (τράπεζες, εταιρείες leasing). Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο, με εξαίρεση τις ζημιές που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτει ζημιές από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση κλπ.
Επιπλέον ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

·    Απώλειες ή ζημίες επί αυτοκινούμενων ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων ή μηχανημάτων που εργάζονται υπογείως

·    Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών ή και νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση.  


ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε εργολάβους, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες), ιδιοκτήτες οικοδομών/έργων, κατασκευαστικές εταιρίες, πολιτικούς μηχανικούς κ.α. Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου.κ.α.
Επιπλέον ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

·    Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και

·    Εργοδοτική ευθύνη

·    Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών

·    Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση

·    Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
    

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των έργων, κατασκευαστικές εταιρίες των έργων της συναρμολογήσεως, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες).
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:
Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου κλπ.
Επιπλέον ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

·    Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και εργοδοτική ευθύνη

·    Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών

·    Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση

·    Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς

·    Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη / σχεδιασμό/ κακοτεχνία / ελαττωματικό υλικό.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών συσκευών όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, ιατρικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά μηχανήματα κλπ, για τα οποία οπωσδήποτε έχουν ενδιαφέρον ασφάλισης τους οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή και τρίτοι ως χρηματοδότες για την αγορά των μηχανημάτων (π.χ. τράπεζες, εταιρείες leasing),.
Καλύπτεται κάθε ζημιά που θα συμβεί σε ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο, αφού έχει τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία (με το συμβόλαιο αυτό, δεν καλύπτεται η περίοδος συναρμολόγησης και δοκιμαστικής λειτουργίας), είτε αυτό λειτουργεί, είτε βρίσκεται σε αδράνεια εντός του χώρου στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το συμβόλαιο καλύπτει ζημιές από τις παρακάτω αιτίες:
Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, καπνό, πτώση αεροσκάφους, φυσικά καιρικά  φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, κατάρρευση, κ.α.
Επιπλέον ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

·    Κίνδυνοι μεταφοράς

·    Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού

·    Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς.

Στην Actius με την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών μας, σας δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα της «κατά παντός κινδύνου» ασφάλισης της περιουσίας σας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.


για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...