Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί η ασφαλιστική κάλυψη.

Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει την Απόκρουση ( Δικαστικά έξοδα και δαπάνες ) και την Ικανοποίηση ( Αποκατάσταση της ζημίας, αποζημίωση).

Καλύπτεται ο Ασφαλιζόμενος για δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την ικανοποίηση και απόκρουση αξιώσεων τρίτων εναντίον του για θάνατο / σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες από ατύχημα, το  οποίο είναι απόρροια της ιδιότητας ή δραστηριότητας του και πηγάζουν από την Αστική του Ευθύνη συνεπεία αδικοπραξίας, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία.Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει την εκ του νόμου Αστική ευθύνη, 
για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, που τυχόν προκληθούν σε αυτούς, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε Γενική Αστική Ευθύνη, Επαγγελματική, Εργοδοτική, Ευθύνη Προϊόντος κ.τ.λ.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης απαλλάσσει τον επιχειρηματία από το άγχος της "άτυχης" στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους.

Ποιους αφορά;

Τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής και πιο συγκεκριμένα:

• στην επαγγελματική δραστηριότητα των ατόμων «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη»

• στη λειτουργία οποιουδήποτε χώρου (κατοικία, γραφείο, επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του εργοδότη έναντι του προσωπικού του – ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• στη παραγωγή / διάθεση παντός είδους προϊόντων – ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• στην ευθύνη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• στη δραστηριότητα ατόμων ως μελών Δ.Σ. ή /και στελεχών επιχειρήσεων – ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)

• στην εκτέλεση κάθε είδους εργασιών – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες που εντάσσονται στην Αστική Ευθύνη:

Οικοδομικών έργων
Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Εμπορικών επιχειρήσεων
Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Camping – κατασκηνώσεων
Επιχειρήσεων θεάματος
Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
Εκθέσεων & διοργανώσεων
Ιατρών
Φαρμακοποιών
Αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών
Δικηγόρων
Λογιστών, φοροτεχνικών
Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση
Λειτουργίας επαγγελματικού χώρου
Ελαττωματικού προϊόντος
Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
κ.α.

Εφ’ όσον λοιπόν προκληθεί, χωρίς την θέληση μας, κάποιο ατύχημα σε τρίτους, το οποίο θα είναι επακόλουθο προσωπικών ενεργειών ή και αποφάσεων μας, όπως ενδεικτικά είναι η οδήγηση, η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η εντολή για ανέγερση οικοδομής ή άλλων έργων, η πρόκληση ρύπανσης ή καταστροφής περιουσίας, πλημμελής συντήρηση κλπ, τότε βάσει του νόμου έχουμε αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Οι ποινικές ευθύνες, είναι κάτι το οποίο η κάθε επιχείρηση, καλείται να το αντιμετωπίσει μόνη της. Αντίθετα, η αστική ευθύνη, ως μη ηθελημένο γεγονός, αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης και έτσι ο ασφαλισμένος συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, μεταφέρει στην ασφαλιστική εταιρεία την υποχρέωση του να αποζημιώσει τους παθόντες για τα ενδεχόμενα συμβάντα και τα ποσά που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση.
Ειδικότερα,
Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων - Τρίτοι, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής του, η οποία έγινε χωρίς τη θέληση του, έγινε ο αίτιος για να προκληθεί σωματική βλάβη άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού). Η υποχρέωση του υπαίτιου για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (βλέπε περί αδικοπραξίας και άλλα σχετικά νομοθετήματα).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ /  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται:
α) Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
β) Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.
Αναλόγως δε με τη δραστηριότητα για την οποία παρέχεται η κάλυψη, κατά περίπτωση, δίδονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά έκρηξη, χρήση μηχανημάτων κλπ. Η κάλυψη παρέχεται σε διάφορες δραστηριότητες και ενδεικτικά αναφέρουμε

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

 ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
 ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
κλπ

- ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου / εργοδότη έναντι των υπαλλήλων του, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη νομοθεσία (Αστικός Κώδικας) και τα ειδικά συμφωνηθέντα και οριζόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Καλύπτονται οι,

·         Σωματικές Βλάβες/Θάνατος με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις

·         Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

- ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η κάλυψη απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και καλύπτει την ευθύνη του κατασκευαστή ή και εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη και παραλείψεις που σχετίζονται με το προϊόν και την ασφαλή λειτουργία του βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του.

 Καλύπτονται για:
α) Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
β) Υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

Στην Actius σας προσφέρουμε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες και ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς μας.


για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...