Ασφάλεια Πιστώσεων

Ασφάλεια Πιστώσεων

Η Ασφάλεια Πιστώσεων  επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στη μείωση του κόστους, στη μείωση του δανεισμού, στην αύξηση χρηματοδότησης και στην προστασία έναντι επισφαλών απαιτήσεων.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρηση έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών - αγοραστών της. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος για τα αποτελέσματα. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματα της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της, αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης των επιχειρήσεων.

Οι σχετικές οικονομικές απώλειες μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση πληρωμής, είτε ακόμα στην παρατεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών.

Η ασφάλιση πιστώσεων έχει αντικείμενο να καλύψει τις οικονομικές αυτές απώλειες.

Οι ασφαλίσεις πιστώσεων διακρίνονται σε ασφαλίσεις:

·         Γενικής αφερεγγυότητας

·         Εξαγωγικών πιστώσεων

·         Πωλήσεων με δόσεις

·         Ενυπόθηκων πιστώσεων

·         Αγροτικών πιστώσεων

Ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις οι κίνδυνοι είναι πολλοί και μεγάλοι και μπορεί να οφείλονται σε λόγους εντελώς ανεξάρτητους από την βούληση των οφειλετών.

Η κήρυξη ενός πολέμου ή ακόμα η επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εξαγωγή συναλλάγματος, ο πολιτικός δηλαδή κίνδυνος (political risk) είναι μεγάλος γι' αυτό και δεν καλύπτεται πάντοτε από ιδιώτες ασφαλιστές.

Ο πολιτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται συνήθως από διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες που λειτουργούν με τον όρο της αμοιβαιότητας ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των μέτρων περιορισμού εξαγωγής συναλλάγματος και την περίπτωση κηρύξεως πολέμου.

Εγγυήσεις (Guarantees)

α) Άμεσες εγγυήσεις (Fidelity Guarantee)

Η πλήρωση ορισμένων θέσεων εμπιστοσύνης σε μια επιχείρηση, όπως τα ταμεία του εισπράκτορα, του διαχειριστή υλικού, του συμβούλου κλπ. συνεπάγεται πολλές φορές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση, λόγω ανεντιμότητας των ατόμων που κατέχουν τις θέσεις αυτές.

Αντικείμενο αυτού του ασφαλιστικού είδους είναι να προστατεύσει τον ασφαλισμένο από την ανεντιμότητα αυτή των υπαλλήλων και των συνεργατών, (γι' αυτό και λέγεται ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων και συνεργατών), που μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, της υπεξαιρέσεως της ιδιοποιήσεως.

β) Έμμεσες εγγυήσεις

Είναι οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως έργου, επιστροφής δανείου, εκπληρώσεως υποχρεώσεων από συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών και λοιπές εμπορικής φύσεως εγγυήσεις, (commercial fidelity guarantees), για τις οποίες συνήθως η εγγυοδοτική δραστηριότητα ασκείται από τις τράπεζες με τις σχετικές εγγυητικές επιστολές, γι' αυτό και δεν έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας σχετικός ασφαλιστικός κλάδος.

Η Actius διαθέτει  την εμπειρία και την εξειδίκευση, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...