Ασφάλιση Airbnb / Booking

Ασφάλιση Airbnb / Booking

Ασφαλίστε το χώρο σας  και την ευθύνη σας προς τους ενοικιαστές της κατοικίας σας.

Η
Actius σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την κατοικία σας και την ευθύνη που έχετε προς τους ενοικιαστές/φιλοξενούμενους λόγω εκμετάλευσης για τουριστικούς λόγους.

- Κάλυψη κατοικίας για χρήση ενοικίασης για τουριστικούς σκοπούς ( κύριας ή εξοχικής κατοικίας)

- Αστική Ευθύνη για ζημίες που τυχόν θα συμβούν στους ενοικιαστές/φιλοξενούμενους κατά τη διάρκεια της φιλοξενείας (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες).

- Δυνατότητα κάλυψης κατοικίας / περιεχομένου.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ